Số - ký hiệu: 07/2019/TT-BNV Ngày ban hành: 01/06/2019
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Trích yếu: Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 76/2019/NĐ-CP Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 08/10/2019
2 26/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 04/10/2019
3 327/BC-SNV Báo cáo Báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa (từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019) 14/09/2019
4 23/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trường phòng Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 10/09/2019
5 289/ BC-SNV Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 14/08/2019
6 264/BC-SNV Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo QĐ số 1956/QĐ-TTg và QĐ số 1600/QĐ-TTg 18/07/2019
7 06/2019/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 01/06/2019
8 02/NĐHN-BNV Nghị định hợp nhất Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 21/05/2019
9 03/2019/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 14/05/2019
10 06/CT-UBND Chỉ thị Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép 25/10/2018
11 02/HDLN-SNV-STC-SGD&ĐT-BHXH Hướng dẫn liên ngành Áp dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động trong chỉ tiêu số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/09/2018
12 113/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 31/08/2018
13 04/2018/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang 10/07/2018
14 975/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2017 30/08/2017
15 11/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/08/2017
16 20/2017/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 18/08/2017
17 05/2017/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức 15/08/2017
18 842 /QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 29/07/2017
19 88/2017/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 27/07/2017
20 16/2017/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 12/07/2017