,

Góp ý dự thảo văn bản

1. Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết địnhsố04/2022/QĐ-UBND ngày 05/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
2. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
3. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
4. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức thay thế Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh    
5. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị -xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
6. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
7. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh    
8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận, chuyển công tác, biệt phái đối cán bộ, công chức, viên chức thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị    
9. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số biểu danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ