,

Văn bản pháp quy

1. Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Hệ thống mạng nội bộ Sở Nội vụ
2. Kế hoạch ban hành phương án xử lý sự cố tấn công mạng
3. Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Sở Nội vụ
4. Luật Đấu thầu 2023
5. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
6. Luật Giao dịch điện tử 2023
7. Luật Thi đua, khen thưởng 2022
8. Thông tư số 09/2023/TT-BNV ngày 03/6/2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế -kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
9. Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
10. Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc
11. Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành ngành tài chính
12. Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
13. Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử
14. Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp
15. Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ngày 11/9/2023 của Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong cơ quan, tổ chức hành chính