,

Lãnh đạo sở

Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

1. Ông Vũ Quang Thắng : Giám đốc  
      - Điện thoại : (0207) 3.828.889  
      - Di động : 0912.200.720  
      - E-mail : noivu@tuyenquang.gov.vn  
 2. Ông Vũ Ngọc Khánh : Phó Giám đốc  
      - Điện thoại : (0207) 3.822.434  
      - Di động : 0915.695.688  
      - E-mail : vnkhanhsnv@tuyenquang.gov.vn  
 3. Ông Bàng Quốc Việt : Phó Giám đốc  
      - Điện thoại : (0207) 3.812.889  
      - Di động : 0834.433.268  
      - E-mail : bqvietsnv@tuyenquang.gov.vn