,

Lãnh đạo sở

Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

1. Ông Nguyễn Văn Việt: Giám đốc  
      - Điện thoại: (0207) 3.828.889  
      - Di động: 0914.559.649 
      - E-mail: noivu@tuyenquang.gov.vn  
 2. Ông Vũ Ngọc Khánh: Phó Giám đốc  
      - Điện thoại: (0207) 3.822.434  
      - Di động: 0915.695.688  
      - E-mail: vnkhanhsnv@tuyenquang.gov.vn  
 3. Ông Bàng Quốc Việt : Phó Giám đốc  
      - Điện thoại : (0207) 3.812.889  
      - Di động : 0834.433.268  
      - E-mail : bqvietsnv@tuyenquang.gov.vn