,

Thông báo

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Thông tư số 09/2022/TT-BNV ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể ...

Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật

Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu ...