,

Cải cách hành chính

Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tình Tuyên Quang năm 2023

Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” giai đoạn 2022-2030; Văn bản số 845/UBND-NC ngày 07/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị năm 2023.

Sáng ngày 12/3/2024, Sở Nội vụ tổ chức triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố năm 2023. Tham dự tập huấn gồm 66 công chức tham mưu công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC đối với các cơ quan, đơn vị năm 2023

Tại hội nghị tập huấn, Đồng chí Đặng Thị Minh Thu, Trưởng phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ đã triển khai hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trên phần mềm; hướng dẫn điều tra xã hội học trên Phần mềm đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, lập danh sách và trả lời phiếu điều tra xã hội học.

Đồng chí Đặng Thị Minh Thu, Trưởng phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ triển khai nội dung

Toàn cảnh buổi tập huấn

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra xã hội học và chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, đánh giá thực chất kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, giúp nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính và so sánh, xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; qua đó, các cơ quan, đơn vị kịp thời có các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính hằng năm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phòng CCHC-VTLT

Tin cùng chuyên mục