,

Thông tin

1. Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết địnhsố04/2022/QĐ-UBND ngày 05/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
2. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
3. Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và triệu tập dự thi phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển công chức năm 2024 thuộc đối tượng xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ  
4. Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ xét tuyển công chức năm 2024  
5. Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển, thi tuyển công chức năm 2024
6. Đề cương giới thiệu Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023
7. Đề cương giới thiệu Luật Căn cước
8. Đề cương giới thiệu Luật Nhà ở
9. Đề cương giới thiệu Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
10. Đề cương giới thiệu Luật Cảnh sát cơ động
11. Đề cương giới thiệu Luật Kinh doanh bảo hiểm
12. Đề cương giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022
13. Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
14. Đề cương giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
15. Đề cương giới thiệu Luật Dầu khí năm 2022