,

Thi đua khen thưởng

Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai hoạt động năm 2024

Chiều ngày 29/02/2024 tại Sở Nội vụ Bắc Kạn, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai hoạt động năm 2024.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc (Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái). Năm 2023 Sở Nội vụ Bắc Kạn được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng và Sở Nội vụ Tuyên Quang giao đảm nhiệm vai trò Cụm phó.  

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai hoạt động năm 2024 của Cụm tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Năm 2023 các đơn vị thành viên trong Cụm đã tổ chức phát động và đăng ký thi đua thực hiện các nội dung thi đua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy các tỉnh; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Nội vụ; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Ủy ban nhân dân các tỉnh; sự phối hợp tích cực, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất của đội ngũ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua. Sở Nội vụ các tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ, của cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2023 tích cực, chủ động tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, trong đó, công tác Nội vụ trên từng lĩnh vực đều đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023 các thành viên trong Cụm đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí thi đua theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của địa phương; trong đó tập trung toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ nhằm đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính các cấp; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Các thành viên trong Cụm cũng tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, nâng ngạch công chức; thực hiện xét tuyển thi thăng hạng viên chức; quy định các chế độ, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các quy định liên quan CBCCVC nhằm bảo đảm đồng bộ quy định của Đảng; đẩy mạnh thi đua thực hiện chuyển đổi số của ngành Nội vụ, triển khai cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin về CBCCVC trong phạm vi cả nước để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sơ dữ liệu Quốc gia.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp, Sở Nội vụ các tỉnh đã tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2024, các đơn vị trong Cụm cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức CBCCVC và người lao động đơn vị mình; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của các tập thể, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực, chú trọng việc duy trì và phát triển các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; nhất là các mô hình tốt, cách làm hay ở đơn vị để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Các thành viên trong Cụm sẽ tích cực triển khai các hoạt động theo nội dung phát động các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ và theo bản đăng ký thi đua của đơn vị; thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, trong đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Tổ chức triển khai, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật. Thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh giao đảm bảo chất lượng hiệu quả. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở và đạo đức công vụ gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Hội nghị đã nghe các tham luận và trao đổi kinh nghiệm của các Sở Nội vụ các tỉnh như Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, đã yêu cầu các tỉnh trong Cụm cần chú ý đến việc thực hiện tốt công tác cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin về CBCCVC của tỉnh để kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về CBCCVC.

Tại hội nghị, trên cơ sở kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2023 của các thành viên, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - đơn vị dẫn đầu xuất sắc, tiêu biểu; đồng thời tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 2 đơn vị gồm Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình cùng 7 cá nhân ngành Nội vụ trong Cụm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các thành viên trong Cụm. Trong năm 2024, Sở Nội vụ Tuyên Quang được phân công làm Cụm trưởng và Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2024.

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2023.

Lê Quốc Huân

Tin cùng chuyên mục