,

Cải cách hành chính

Tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” giai đoạn 2022-2030. Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã diễn ra từ ngày 20 - 29/3/2024, tại 3 cụm: Cụm 1 tập huấn tại thành phố Tuyên Quang, gồm 46 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang; cụm 2 tập huấn tại huyện Yên Sơn, gồm 46 xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Yên, Yên Sơn; cụm 3 tập huấn tại huyện Na Hang, Gồm 46 xã, thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hoá.

Hội nghị có sự tham gia của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách công tác cải cách hành chính, công chức Văn hóa - Xã hội, Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị đồng chí Bàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ  phát biểu và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong triển khai hướng dẫn chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Bàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc lớp tập huấn

Đồng chí Đặng Thị Minh Thu, Trưởng phòng Cải cách hành chính – Văn thư lưu trữ triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn chấm điểm và điều tra xã hội học trên Phần mềm chấm điểm và đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Đặng Thị Minh Thu, Trưởng phòng Cải cách hành chính – Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ triển khai nội dung tập huấn

Cụm 1: Ngày 20/3/2024, tập huấn tại thành phố Tuyên Quang, gồm 46 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang

Cụm 2: Ngày 25/3/2024, tập huấn tại huyện Yên Sơn, gồm 46 xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Yên, Yên Sơn

Cụm 3: Ngày 29/3/2024, tập huấn tại huyện Na Hang, gồm 46 xã, thị trấn thuộc huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa

Thông qua lớp tập huấn, giúp trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng, phương pháp tự đánh giá, chấm điểm và điều tra xã hội học trên phần mềm cho cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân cấp xã, nhằm đánh giá đồng bộ thống nhất công tác cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế địa phương, giúp nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; qua đó, kịp thời có các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công./.

Phòng CCHC-VTLT

Tin cùng chuyên mục