Số - ký hiệu: 57/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/06/2020
Thể loại văn bản: Luật Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Trích yếu: Luật Thanh niên
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 65/2020/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 19/06/2020
2 47/2019/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019
3 344/BC-SNV Báo cáo Khó khăn vướng mắc khi bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NĐ số 34/2009/NĐ-CP 25/09/2019
4 336/BC-SNV Báo cáo Về việc kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 20/09/2019
5 24/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố 17/09/2019
6 323/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện KH số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh quý III/2019 13/09/2019
7 300/BC-SNV Báo cáo Về kết quả lập, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK thuộc tỉnh Tuyên Quang 21/08/2019
8 27/NQ-HĐND Nghị quyết Hỗ trợ cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau nhập đơn vị hành chính xã, thị trấn và sau khi bố trí, sắp xếp số lượng, chức danh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 01/08/2019
9 01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
10 22/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 01/08/2019
11 271/BC-SNV Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 đối với Tiêu chí số 9; QĐ số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 và Tiêu chí số 18 nội dung 18,1;18,2 của Thủ tướng Chính phủ 26/07/2019
12 13/2019/QĐ-UBND Quyết định Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/07/2019
13 09/2019/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng 14/06/2019
14 34/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 24/04/2019
15 03/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
16 02/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
17 653/2019/UBTVQH14 Nghị quyết Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 12/03/2019
18 11/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/08/2017
19 931/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định 27/08/2017
20 09/2017/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20//2013 của UBND tỉnh 20/07/2017