,

Văn thư - Lưu trữ

Giới thiệu tài liệu về phát động phong trào thi đua tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1948 - 1975

Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dận Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và chính thức phát động phong trào trong cả nước.

Từ đó, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua đóng góp sức người sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, lời kê gọi của Người vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu một số tư liệu, tài liệu về phát động phong trào thi đua tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1948 - 1975 thuộc Phông Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Công văn số 3429-VT ngày 22/12/1955 của UBHC tỉnh Tuyên Quang v/v phát động thi đua và hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu học tập

Chỉ thị số 15/TC-DC ngày 11/9/1965 của UBHC tỉnh Tuyên Quang về xây dựng chính quyền xã 5 tốt

Chỉ thị số 09/TC-KT ngày 26/3/1971 của UBHC tỉnh Tuyên Quang về phát động thi đua chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và chào mừng những chiến thắng to lớn của quân và dân ba nước Đông Dương

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục