,

Văn thư - Lưu trữ

Giới thiệu quyết định thành lập Ty Văn hóa tỉnh Tuyên Quang

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang (18/6/1956 - 18/6/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử trân trọng giới thiệu Quyết định thành lập Ty Văn hóa (Tiền thân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay).

Ngày 18 tháng 6 năm 1956, Ủy ban Hành chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1012/TCCB thành lập Ty Văn hóa tỉnh. Quyết định gồm 4 Điều, trong đó quy định về tên gọi và công tác tổ chức cán bộ của Ty. Quyết định đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, Phông Ủy ban Hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1945 - 1975, hồ sơ số 84. Quyết định này có ý nghĩa rất quan trọng để nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhằm tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử xin giới thiệu nội dung của Quyết định.

Quyết định số 1012/TCCB ngày 18/6/1956 của Ủy ban Hành chính tỉnh Tuyên Quang

 

 

ỦY BAN HÀNH CHÍNH

Tỉnh Tuyên Quang

Số 1012/TCCB

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ 12

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBHC TỈNH TUYÊN QUANG

 

- Chiểu theo Sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 tổ chức chính quyền Dân chủ nhân dân

- Chiểu Nghị định số 22-LB ngày 6/2/1956 của Liên Bộ Nội vụ, Văn hóa, Tài chính quy định việc tổ chức cơ quan Văn hóa các cấp,

- Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ,

- Sau khi thảo luận toàn Ban đồng ý,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ty Văn hóa tỉnh và cử các cán bộ có tên sau đây công tác ở Ty Văn hóa.

Điều 2: Trong khi chờ đợi Bộ và Liên khu và Quyết định chính thức công nhận về Chánh Phó Ty, nay tạm thời cử 2 ông:

1 - Dương Văn Phúc nguyên Trưởng Ty Tuyên truyền làm Trưởng Ty Văn hóa.

2 - Đặng Trí, cán bộ đoàn thể làm Phó Ty Văn hóa để có người chịu trách nhiệm.

Điều 3: Điều động và chuyển những cán bộ có tên dưới đây phụ trách từng bộ phận công tác của Ty

1/ Hoa Văn Bàn                                             Cán bộ văn nghệ

2/ Hoàng Hạc                                                           -nt-

3/ Lý Xuân Khuê                                                     -nt-

4/ Phó Đức Nhạc                                                     -nt-

5/ Phan Bá Dực                                                       -nt-

6/ Bàn Văn Thượng                                                 -nt-

7/ Ma Thị Thanh                                                      -nt-

8/ Đinh Văn Thơ                                            Cán bộ theo dõi thư viện

9/ Nguyễn Văn Nhã                                                 -nt-

10/ Phạm Đình Thái                                                 -nt-

11/ Hoan Thái Loan                                                 -nt-

12/ Phu Văn Đạt                                            Cán bộ phụ trách triển lãm

13/ Trần Văn Chư                                                    -nt-

14/ Quách Hy Hảo                                         Cán bộ hành chính

15/ Đỗ Lênh Sông                                                   -nt-

16/ Nguyễn Thị Vách                                    Cấp dưỡng

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh, Trưởng Ty Văn hóa, Trưởng Ty Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ty Văn hóa

- Ty Tài chính “để thi hành”

- UBHC Liên khu VB

- Bộ Văn hóa “để báo cáo”

- Lưu TCCB và VT

Ngày 18 tháng 6 năm 1956

T/M ỦY BAN HÀNH CHÍNH TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Công Bình

 

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục