,

Chuyên đề

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Thông tư số 09/2022/TT-BNV ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2023, thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

Sau chính phủ số là gì?

Có ba mức độ phát triển. Đầu tiên là chính phủ điện tử. Ở mức độ phát triển này, chính phủ tập trung vào việc số hóa các nguồn tài nguyên, ứng dụng ...

Đào tạo kỹ năng số như thế nào?

Lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp được đào tạo để chuyển đổi nhận thức, sẵn sàng, quyết liệt, làm gương ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, ...

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì?

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính ...