,

Chuyên đề

Phát huy vai trò người đứng đầu

Để chuyển đổi số thành công, mang lại hiệu quả thiết thực phải có sự vào cuộc, quyết tâm của lãnh đạo, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. ...