,

Thông báo

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Thông tư số 09/2022/TT-BNV ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2023, thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ tháng 11/2018


Theo đó, Thông tư số 09/2022/TT-BNV quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ, gồm danh mục chỉ tiêu và nội dung chỉ tiêu thống kê; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác thống kê ngành Nội vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ là tập hợp những chỉ tiêu thống kê để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển ngành Nội vụ qua từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về ngành Nội vụ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin; là căn cứ để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ bao gồm những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra ngành Nội vụ; tổ chức phi chính phủ; hợp tác quốc tế ngành Nội vụ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo và văn thư, lưu trữ nhà nước. 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ bao gồm: 

Thứ nhất, danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ, với các nhóm, tên chỉ tiêu sau: tổ chức hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra ngành Nội vụ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ.

Thứ hai, nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Căn cứ các nhóm, tên chỉ tiêu trên, Thông tư quy định cụ thể trong mỗi nhóm, tên chỉ tiêu bao gồm: khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp…

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ

Tin cùng chuyên mục