,

Phổ biến pháp luật

Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2022

Để phục vụ công tác tra cứu, tìm hiểu, áp dụng và tổ chức thi hành pháp luật,Sở Tư pháp đã tập hợp, biên tập cuốn “Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2022” bằng hình thức sách điện tử để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân biết để khai thác, sử dụng phục vụ công tác và thi hành, thực hiện pháp luật

Tin cùng chuyên mục