,

Chuyên đề

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Để từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá trong khu vực, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh xác định là đẩy mạnh chuyển đổi số và ...

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Thông tư số 09/2022/TT-BNV ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể ...