,

Chuyên đề

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 706/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06.

Tuyên Quang thực hiện xã hội số

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang cung cấp 1.941 dịch vụ hành chính công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ người dân và ...

Khó mấy cũng phải làm

Năm 2023 là năm bản lề, đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày ...

Chuyển đổi để phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả ...