,

Công chức - Viên chức

Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức và công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024.

Ngày 13/4/2024, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức và công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức và công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; trong đó, số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch: 05 người (viên chức 04 người, công chức cấp xã 01 người). Kết quả:

- Số thí sinh có mặt tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch: 05 người (viên chức 04 người, công chức cấp xã 01 người).

- Số thí sinh vắng mặt không tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch: Không có.

- Số thí sinh có kết quả kiểm tra, sát hạch đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh: 05 người (vào làm công chức cấp huyện: 03 người; vào làm công chức cấp tỉnh: 02 người).

Phòng CCVC - Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục