,

Cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ dự Hội nghị.

 

 

Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A chỉ số đạt từ 90% trở lên, gồm 03 tỉnh, thành phố: Hải phòng 91,8%, Quảng Ninh 91,14%, Đà nẵng 90,25%. Nhóm B có 59 tỉnh, thành phố đạt chỉ số cải cách hành chính từ 80% đến dưới 90%. Nhóm C có 01 tỉnh chỉ số cải cách hành chính đạt 79,97% (tỉnh Kiên Giang). Qua đó cho thấy, năm 2021 chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao hơn so với những năm trước, đáng chú ý năm 2021 là năm đầu tiên có 62 tỉnh, thành phố có chỉ số cải cách hành chính trên 80%.

 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị công bố.

 

Năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Tuyên Quang đạt 86,57%, đạt chỉ tiêu đến năm 2025 theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố tăng 01 bậc so với năm 2020), trong đó có 04 chỉ số thành phần xếp ở thứ hạng cao so với các tỉnh, thành phố (Xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức xếp thứ 01/63); xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật xếp thứ 06/63; công tác chỉ đạo, điều hành xếp thứ 14/63; cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 17/63. Bên cạnh đó, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) đạt 86,27% (xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 bậc so với năm 2021).

 

Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang ngày càng được cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần đạt được những kết quả tích cực, quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đại phương, đất nước.

 

Phòng CCHC-VTLT

Tin cùng chuyên mục