,

Phòng Tôn giáo

Phòng Tôn giáo

 I. Vị trí, chức năng:

Phòng Tôn giáo là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

Phòng Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu giúp Giám đốc sở:

1. Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác tôn giáo.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về công tác tôn giáo đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng của phòng.

3. Các nhiệm vụ cụ thể:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh;

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo theo quy định; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

c) Kiểm tra và phối hợp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ;

đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc áp dụng chính sách đối với những tổ chức tôn giáo và cá nhân có hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo;

g) Hướng dẫn Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuộc chức năng của phòng khi được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tổng hợp, thống kê số liệu về tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của lãnh đạo sở.

III. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

1. Phòng Tôn giáo có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

2. Biên chế của Phòng Tôn giáo do Giám đốc Sở giao trong tổng số biên chế của sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Cán bộ, CNV Phòng Tôn giáo cùng Lãnh đạo Sở Nội vụ Tuyên Quang

 

Danh bạ điện thoại Phòng Tôn giáo

  1. Hà Vương Thanh : Trưởng phòng

    - Điện thoại : (0207) 3.818.653
    - Di động : 0915.474.832
    - E-mail   hvthanhsnv@tuyenquang.gov.vn

  2. Trần Sỹ Hiệp : Phó Trưởng phòng
    - Điện thoại : (0207) 3.822.433
    - Di động : 0904.050.001
    - E-mail   tshiepsnv@tuyenquang.gov.vn

  3. Lý Thị De : Chuyên viên
    - Điện thoại : (0207) 3.822.433
    - Di động : 0979.277.254
    - E-mail   ltdesnv@tuyenquang.gov.vn

  4. Nguyễn Hữu Thuật : Chuyên viên
    - Điện thoại : (0207) 3.822.433
    - Di động : 0985.572.659
    - E-mail   nhthuatsnv@tuyenquang.gov.vn

  5. Nguyễn Thanh Tùng : Chuyên viên
    - Điện thoại : (0207) 3.817.137
    - Di động : 0914.071.116
    - E-mail   nttungsnv@tuyenquang.gov.vn