,

Thanh tra Sở

Thanh tra sở

I. Vị trí, chức năng:

Thanh tra Sở Nội vụ là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.
Thanh tra Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Nội vụ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nội vụ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở.
2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.
3. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.
4. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.
5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.
6. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
7. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
8. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nội vụ cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Nội vụ.
9. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Nội vụ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.
10. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra nội vụ trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ.
11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra sở

Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 25 của Luật thanh tra, Điều 7 Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.

IV. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

1. Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên hoặc chuyên viên.
2. Biên chế của Thanh tra sở do Giám đốc sở giao trong tổng số biên chế của sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 53/QĐ-SNV ngày 26/8/2010 của Sở Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Nội vụ.

Cán bộ, CNV Thanh tra Sở cùng Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

 

Danh bạ điện thoại Thanh tra Sở

 

  1. Trịnh Như Hoa : Chánh Thanh tra
    - Điện thoại : (0207) 3.814.261
    - Di động : 0912.279.423
    - E-mail   tnhoasnv@tuyenquang.gov.vn

  2. Ma Thị Nga : Phó Chánh Thanh tra
    - Điện thoại : (0207) 3.811.933
    - Di động : 0985.553.300
    - E-mail   mtngasnv@tuyenquang.gov.vn

  3. Trần Khắc Dũng : Thanh tra viên
    - Điện thoại : (0207) 3.811.933
    - Di động : 0912.928.595
    - E-mail   tkdungsnv@tuyenquang.gov.vn