,

Ban Thi đua - Khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng

I. Vị trí, chức năng:

Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hằng năm về lĩnh vực thi đua, khen thưởng;

b) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hằng năm, các đề án và dự án về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến;

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các sở, ban, ngành, ở cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng;

e) Thực hiện công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tổ chức kinh tế ở địa phương và cơ sở, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định.

4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định.

5. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp; tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

7. Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

1. Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, gồm: Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Giám đốc sở có thể phân công Phó Giám đốc sở kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng.

a) Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng theo quy định;

b) Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng giúp Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước Trưởng ban và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, Trưởng ban ủy nhiệm cho 01 Phó Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ, nhân viên.

3. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng do Giám đốc sở giao trong tổng số biên chế của Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Cán bộ, CNV Ban Thi đua - Khen thưởng cùng Lãnh đạo Sở Nội vụ 

 

Danh bạ điện thoại Ban Thi đua - Khen thưởng

I. Lãnh đạo

 1. Trần Văn Tiến : Trưởng Ban
    - Điện thoại : (0207) 3.824.661
    - Di động : 0978.800.959
    - E-mail : tvtiensnv@tuyenquang.gov.vn

  2. Nguyễn Đức Tuyên : Phó Trưởng Ban
    - Điện thoại : (0207) 3.819.899
    - Di động : 0915.806.938
    - E-mail : ndtuyen-tdkt@tuyenquang.gov.vn

II. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên

  1. Nguyễn Anh Tuấn : Chuyên viên
    - Điện thoại : (0207) 3.822.480
    - Di động : 0912.430.424
    - E-mail : natuan-tdkt@tuyenquang.gov.vn

  2. Nguyễn Thị Thủy : Chuyên viên

    - Điện thoại : (0207) 3.817.397
    - Di động : 0388.140.699
    - E-mail : ntthuysnv@tuyenquang.gov.vn

  3. Lương Thị Phượng : Chuyên viên
    - Điện thoại : (0207) 3.822.480
    - Di động : 0961.882.999
    - E-mail : ltphuong-tdkt@tuyenquang.gov.vn

  4. Nguyễn Thế Long : Lái xe
    - Điện thoại : (0207) 3.817.397
    - Di động : 0947.085.838