,

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Lưu trữ lịch sử (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, người làm việc và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có chức năng quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; thu thập, chỉnh lý, bảo quản, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Nội vụ; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục hồ sơ tài liệu nộp lưu vào Trung tâm.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử chuẩn bị tài liệu nộp lưu; thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử theo quy định.

- Chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu, thống kê, tổ chức sắp xếp khoa học các phông lưu trữ.

- Số hóa, lập bản sao bảo hiểm, thống kê, tu bổ phục chế, lập danh mục tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ.

- Xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa bổ sung công cụ tra cứu tài liệu tại Trung tâm.

- Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; bảo vệ, bảo quản tài liệu và tiêu huỷ tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Trung tâm.

- Tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ; công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

c) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc. 

- Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm (có tối thiểu 05 người làm việc trở lên):

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên.

+ Phòng Nghiệp vụ lưu trữ, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Số lượng người làm việc: Giao 12 người làm việc và 02 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (trong đó điều chuyển 10 người làm việc và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ được giao tại Phòng Nghiệp vụ lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ sau giải thể; bổ sung 02 người làm việc từ nguồn chưa thực hiện để sắp xếp, bố trí nhân sự của Trung tâm).

đ) Cơ chế tài chính: Trung tâm thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và phương án tự chủ về tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử cùng Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

 

Danh bạ điện thoại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

I. Lãnh đạo Trung tâm

  1. Tôn Thị Phương : Giám đốc
    - Điện thoại : (0207) 3.818.776
    - Di động : 0912.204.985
    - E-mail : ttphuong-vtlt@tuyenquang.gov.vn

II. Phòng Hành chính Tổng hợp

  1. Hà Thị Hạnh : Lưu trữ viên hạng III (Phụ trách phòng)
    - Điện thoại : (0207) 3.818.449
    - Di động : 0983.091.782
    - E-mail : hthanh-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  2. Nguyễn Ngọc Oanh : Kỹ sư tin học
    - Điện thoại : (0207) 3.824.437
    - Di động : 0984.245.787
    - E-mail : nnoanh-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  3. Nguyễn Thị Loan : Lưu trữ viên hạng III
    - Điện thoại : (0207) 3.824.437
    - Di động : 0974.691.699
    - E-mail : ntloan-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  4. Hứa Thị Tố Uyên : Kế toán
    - Điện thoại : (0207) 3.812.449
    - Di động : 0393.108.288
    - E-mail : htuyen-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  5. Hồ Mỹ Hạnh : Lưu trữ viên hạng IV
    - Điện thoại : (0207) 3.818.449
    - Di động : 0825.759.666
    - E-mail : ntnhi-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  6. Nguyễn Thị Nhi : Nhân viên
    - Điện thoại : (0207) 3.818.449
    - Di động : 0985.102.896
    - E-mail : ntnhi-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  7. Nguyễn Hoàng Trung : Nhân viên
    - Điện thoại : (0207) 3.818.449
    - Di động : 0983.855.780
    - E-mail : nhtrung-vtlt@tuyenquang.gov.vn

III. Phòng Nghiệp vụ

  1. Phạm Thị Hải Ninh : Lưu trữ viên hạng III (Phụ trách phòng)
    - Điện thoại : (0207) 3.820.779
    - Di động : 0904.866.899
    - E-mail : phninh-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  2. Đoàn Thị Huế : Lưu trữ viên hạng III
    - Điện thoại : (0207) 3.824.437
    - Di động : 0389.461.125
    - E-mail : dthue-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  3. Lê Xuân Thanh : Lưu trữ viên hạng III
    - Điện thoại : (0207) 3.818.963
    - Di động : 0979.494.107
    - E-mail : lxthanh-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  4. Lê Thị Thùy Linh : Lưu trữ viên hạng III
    - Điện thoại : (0207) 3.824.437
    - Di động : 0916.551.339
    - E-mail : lttlinh-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  5. Hoàng Văn Hiển : Lưu trữ viên hạng III
    - Điện thoại : (0207) 3.824.437
    - Di động : 0977.825.891
    - E-mail : hvhien-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  6. Hoàng Thị Bích Hằng : Lưu trữ viên hạng IV
    - Điện thoại : (0207) 3.824.437
    - Di động : 0915.049.802
    - E-mail : htbhang-vtlt@tuyenquang.gov.vn