,

Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu trữ

Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu trữ

I. Vị trí, chức năng:

Phòng Cải cách hành chính là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu giúp Giám đốc sở:

1. Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về lĩnh vực cải cách hành chính đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng của phòng.

3. Về cải cách hành chính:

a) Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ;

b) Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính;

c) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính;

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

e) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính theo quy định;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính cho công chức chuyên trách cải cách hành chính ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuộc chức năng của phòng khi được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng của phòng.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê; công tác thông tin; báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của lãnh đạo sở.

III. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

1. Phòng Cải cách hành chính có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

2. Biên chế của phòng Cải cách hành chính do Giám đốc sở giao trong tổng số biên chế của sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Cán bộ, CNV Phòng Cải cách hành chính cùng Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 

 

Danh bạ điện thoại Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu trữ
 

  1. Đặng Thị Minh Thu : Trưởng phòng
    - Điện thoại : (0207) 3.812.229
    - Di động : 0977.826.174
    - E-mail : dtmthusnv@tuyenquang.gov.vn

  2. Nguyễn Thúy Lợi : Phó Trưởng phòng
    - Điện thoại : (0207) 3.818.973
    - Di động : 0948.293.559
    - E-mail : ntloi-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  3. Nguyễn Thị Hồng Cúc : Phó Trưởng phòng
    - Điện thoại : (0207) 3.812.229
    - Di động : 0364.171.187
    - E-mail : nhcucsnv@tuyenquang.gov.vn

  4. Lâm Thị Lập : Chuyên viên
    - Điện thoại : (0207) 3.818.973
    - Di động : 0986.118.878
    - E-mail : ltlap-vtlt@tuyenquang.gov.vn

  5. Nguyễn Thị Ngọc : Chuyên viên
    - Điện thoại : (0207) 3.812.229
    - Di động : 0912.938.487
    - E-mail : ntngoc-tdkt@tuyenquang.gov.vn