,

Văn bản pháp quy

16. Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Hệ thống mạng nội bộ Sở Nội vụ
17. Kế hoạch ban hành phương án xử lý sự cố tấn công mạng
18. Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Sở Nội vụ
19. Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
20. Luật Đấu thầu 2023
21. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
22. Luật Giao dịch điện tử 2023
23. Luật Thi đua, khen thưởng 2022
24. Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 05/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25. Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị
26. Thông tư số 09/2023/TT-BNV ngày 03/6/2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế -kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
27. Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
28. Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc
29. Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành ngành tài chính
30. Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ