,

Văn bản pháp quy

46. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
47. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
48. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
49. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
50. Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ uy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
51. Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019
52. Công văn số 857/SNV-VP ngày 27/11/2019 về việc báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ tỉnh Tuyên Quang năm 2019
53. Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và văn bản QPPL hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Nội vụ năm 2020
54. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Bộ Nội vụ Quy định chi tiết về thẩm quyền trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
55. Công văn số 932/SNV-VTLT ngày 20/12/2019 của Sở Nội vụ V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019