,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Hội nghi tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2023. Từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/2023, Sở Nội vụ đã phối hợp với Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức 02 hội nghi tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Dự Hội nghị có 197 học viên là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ đã truyền đạt đến các học viên những nội dung trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên như: Những chủ trương của Đảng và Nhà nước về thanh niên và công tác quản lý  nhà nước thanh niên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, UBND huyện cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác thanh niên; nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên và thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở Luật thanh niên ngày 16/6/2020, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ… Đồng thời, các học viên cũng được nghe trao đổi một số kỹ năng, phương pháp triển khai nhiệm vụ trong tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới hiện nay; nhận thức rõ sự khác nhau giữa quản lý nhà nước về công tác thanh niên và việc tổ chức các phong trào của Đoàn do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên sẽ vận dụng kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong toàn tỉnh.

Tạ Thị Nga - Phòng XDCQ&CTTN

Tin cùng chuyên mục