,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

550 lãnh đạo các cấp được quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng 22-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, 550 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, tổ chức hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo cấp huyện, cấp xã đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và có hiệu lực thi hành từ 1- 7 - 2023.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương và 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến dân chủ ở cơ sở; cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Luật có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân.

Việc quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở giúp cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy dân chủ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử

Tin cùng chuyên mục