,

Thời sự - Chính trị

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 26/02/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

Dự hội nghị tập huấn có các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh; lãnh đạo, công chức Sở Nội vụ; đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cấp huyện và giám sát viên, quản trị hệ thống cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Nguồn: Laodong.vn

Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương được tập huấn về Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

 

Tại Hội nghị, đại biểu đã được bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ năng tiến hành điều tra, thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính theo Quyết định số Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và các kỹ năng sử dụng phần mềm để rà soát, thu thập danh sách cơ quan, đơn vị, kê khai Phiếu thu thập thông tin.

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nội dung quan trọng nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính… trên địa bàn tỉnh. Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện được bằng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua phần mềm trên trang thông tin điện tử của Điều tra cơ sở hành chính. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/4/2021. Lãnh đạo hoặc người được ủy quyền kê khai thông tin của các cơ sở hành chính có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin kê khai tại Phiếu thông tin. Giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung, chất lượng và tiến độ thu thập thông tin điều tra.

 

Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

 

Trong thời gian tham gia hội nghị tập huấn, đại biểu dự hội nghị có tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ các nội dung còn vướng mắc, thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban Tổ chức; đồng thời, thực hiện tốt, đầy đủ các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn.

 

Phòng Tổ chức, biên chế và TCPCP

Tin cùng chuyên mục