,

Thời sự - Chính trị

Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chínhBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ


Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, trong đó xác định công tác cải cách hành chính là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Nội vụ với vai trò là cơ quan Thường trực tham mưu, theo dõi công tác cải cách hành chính, đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, giải pháp toàn diện đẩy mạnh công tác cải cách cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính của tỉnh đã được triển khai có hiệu quả và đạt được kết quả tích cực: Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân về cải cách hành chính được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được phát huy; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang qua từng năm có sự bứt phá về thứ hạng, kết quả: Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2012 xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố, năm 2019 xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố tăng 39 bậc so với năm 2012, trong đó có 04 chỉ số thành phần xếp ở thứ hạng cao so với các tỉnh, thành phố (xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 9/63 tỉnh; xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức xếp 12/63 tỉnh; tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế- xã hội xếp thứ 13/63 tỉnh);năm 2019, có 03 chỉ số thành phần tăng thứ hạng so với năm 2018 (xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật, tăng 8 bậc từ thứ hạng 13 lên thứ hạng 5; hiện đại hóa hành chính tăng 10 bậc, từ thứ hạng 29 lên thứ hạng 19; tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế- xã hội, tăng 44 bậc, từ thứ hạng 57 lên thứ hạng 13). Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang có chuyển biến tích cực: Năm 2015, chỉ số hài lòng đạt 65,15%, năm 2019 đạt 85,81%, tăng 21,66 % so với năm 2015, đứng ở nhóm khá. Kết quả khảo sát hài lòng phản ánh khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước, giúp các cơ quan nắm bắt được yêu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, người dân còn chưa thực sự hài lòng với chất lượng dịch vụ hành chính công; việc phối hợp giải quyết TTHC liên thông giữa các cơ quan, đơn vị chưa linh hoạt, thống nhất; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhiều nơi còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và trong việc giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, phân tách nhiều đầu mối, thiếu gắn kết.


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, khắc phục khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới Tuyên Quang thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:


Một là, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/5/2020 về thực hiện nội dung đột phá “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính.


Hai là, quyết liệt thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC ở tất cả các lĩnh vực; thực hiện ứng xử văn hóa qua “Thư xin lỗi” người dân, doanh nghiệp, tổ chức đối với hồ sơ trễ hẹn; công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nội bộ từng cơ quan, đơn vị; giữa các cấp, các ngành nhằm đẩy mạnh việc hướng dẫn, giải quyết TTHC kịp thời cho người dân và doanh nghiệp; gắn kết quả khảo sát sự sát hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


Ba là, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị Quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tinh giản biên chế; bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.


Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai có hiệu quả Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn tổ chức, cá nhân và nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi đến giải quyết TTHC; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.


Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, đánh giá quá trình thực hiện cải cách hành chính. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính./.

NTBH

Tin cùng chuyên mục