,

Thi đua khen thưởng

Hướng dẫn Tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến

Thực hiện Văn bản số 248/BTĐKT-V.III ngày 04/02/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Văn bản số 425/UBND-NC ngày 25/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết khen thưởng thành tích kháng chiến, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 164/SNV-TĐKT ngày 03/3/2021 gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá, tổng kết công tác khen thưởng thành tích trước cách mạng tháng 8 năm 1945; thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó đề nghị:

- Tổ chức rà soát, thẩm định, giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng: Tổng hợp những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định hiện hành (đảm bảo không để sót người đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; không khen sai, khen nhầm, khen trùng): Hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

- Đối với hồ sơ không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và căn cứ xét khen thưởng, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thông báo, giải thích cụ thể đối với từng trường hợp: Hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

Báo cáo đánh giá, tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Tin cùng chuyên mục