,

Thi đua khen thưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức đợt thi đua chuyên đề thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên Nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 27/4/2021 tổ chức đợt thi đua với chủ đề:
“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Nội dung thi đua:

- Thi đua thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử.

- Thi đua tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với các hình thức đa dạng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và tham gia công tác bầu cử.

- Thi đua tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy trình, thời gian quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cao; kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có) và đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế (đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19) trước, trong và sau ngày bầu cử. 

- Thi đua thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tình hình triển khai, kết quả bầu cử theo quy định.

Nội dung khen thưởng tổng kết đợt thi đua:

Kết thúc đợt thi đua (sau ngày bầu cử 23/5/2021), người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để khen thưởng và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ khen thưởng theo quy định.

Ban Thi đua - Khen thưởng 

Tin cùng chuyên mục