,

Công chức - Viên chức

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức

Ngày 12/7/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 546/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Quyết định số 546/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định 546/QĐ-BNV, các thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức được Bộ Nội vụ công bố bao gồm các thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cùng với đó là các Thông tư: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010, 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015, 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012, 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012, 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015, 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019./.

 

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Xem toàn văn thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức: Tại đây

Tin cùng chuyên mục