,

Công chức - Viên chức

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Văn bản số 1727/UBND-NC ngày 27/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND  ngày 27/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và cử cán bộ, công chức, viên chức học các lớp: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2023.

Ngày 21/5/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2023 cho 42 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, trong đó cán bộ, công chức 40 người; viên chức, công chức cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh 02 người. Chương trình học tập của lớp gồm 08 chuyên đề trên lớp, 01 chuyên đề báo cáo và 02 ngày học viên đi học tập thực tế thực hiện theo lịch học tập của Học viện Hành chính Quốc gia, dự kiến lớp bế giảng ngày 16/7/2023.

Giảng viên tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng gồm 05 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 04 Tiến sĩ, là các giảng viên có trình độ, kinh nghiệm của Học viện Hành chính Quốc gia sẽ trực tiếp trao đổi, thảo luận các chuyên đề, nội dung gắn với công tác lãnh đạo, quản lý cấp huyện, địa phương như: Quản trị địa phương; kỹ năng phân tích lợi thế so sánh của địa phương; kỹ năng quản lý tài chính,... nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Hà Thị Nga – Chuyên viên, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia quán triệt quy chế đào tạo

Đồng chí Phạm Hữu Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, Lớp trưởng lớp bồi dưỡng phát biểu

Tập thể lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện

Phòng CCVC, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục