,

Thời sự - Chính trị

Tuyên Quang triển khai ứng dụng Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020. Phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh có 100% Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Trong đó 80% văn bản, tài liệu được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và được xác thực bằng chữ ký số.