,

Thời sự - Chính trị

Sự lãnh đạo của Đảng - Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua gần 35 năm, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Bối cảnh đó có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức.

 Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đất nước qua gần 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế sau chiến tranh, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển, đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tiềm lực, quy mô nền kinh tế tăng lên; đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội ổn định, đồng thời tạo ra nhu cầu và động lực phát triển cho đất nước. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Những kết quả trên chính là sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, là thành quả to lớn của Việt Nam trong những năm đổi mới. “Lực” đã tạo nên “thế” vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế sau 35 năm đổi mới. Chúng ta không chỉ phá được thế cô lập, bao vây cấm vận mà còn vươn tới tầm khu vực và quốc tế, ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng của mình đối với quốc gia, dân tộc.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò cầm quyền của Đảng tiếp tục được đổi mới và nâng cao. Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện rộng rãi. Gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trọng tâm; phát huy vai trò văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển.

Đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, nền kinh tế của nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (tốc độ tăng trưởng GDP bình quân, giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,8%) lạm phát được kiểm soát; kinh tế vĩ mô ổn định; chất lượng tăng trưởng cải thiện. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát triển, góp phần khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư của nước ngoài; kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế theo hiện đại dựa vào đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh phát huy hiệu quả. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo diễn ra khá sôi động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của nước ta, đặc biệt là phát triển Kinh tế.

Những thành tựu trên là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ đại hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục