,

Thi đua khen thưởng

Rà soát, đánh giá tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 24/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2370/BNV-BTĐKT gửi các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương về việc rà soát, đánh giá tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Công văn số 2423/BNV-BTĐKT ngày 26/5/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

 

Công văn số 2370/BNV-BTĐKT ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ

Theo đó, để tiếp tục đổi mới, sắp xếp cơ quan quản lý nhà nước các cấp về thi đua, khen thưởng theo hướng ổn định, thống nhất trong toàn quốc, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đề nghị:

Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng, đề xuất mô hình tổ chức.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất mô hình tổ chức phù hợp.

Công văn số 2423/BNV-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Bộ Nội vụ

Đối với các địa phương đã sắp xếp bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trước thời điểm 01/3/2021, cần đánh giá kỹ về sự cần thiết, mô hình sắp xếp, hiệu quả sau sắp xếp, đề xuất kiến nghị mô hình phù hợp.

Trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ nguyên ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng như quy định hiện hành.

Báo cáo kết quả gửi về Bộ Nội vụ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, số 156A phố Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (bản điện tử gửi vào email: tochuccanbo@btdkttw.gov.vn) trước ngày 30/7/2021 để báo cáo các cấp có thẩm quyền./.

 

Theo: https://tcnn.vn

Tin cùng chuyên mục