,

Phổ biến pháp luật

Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 112 /KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

 

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất có hiệu quả nội dung của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (viết tắt là Nghị định số59/2020/NĐ-CP), làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thu thập, cập nhập thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, quán triệt triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

Theo đó, Người đứng đầu các sở, ban,  ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số59/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung triển khai, tuyên truyền nội dung Nghị định số59/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xác định rõ công tác tham gia thu thập, cập nhập thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành có liên quan để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung,thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Nghị định số 59/2020/NĐ-CP (nếu có).

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo việc thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự theo Nghị định  số 59/2020/NĐ-CP. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự thuộc Quân đội  nhân dân, các trại giam, trại tạm giam thực hiện quy định  của pháp luật về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghịđịnh số59/2020/NĐ-CP theo quy định.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Quân đội nhân dân trong tham gia thu thập, cập nhập thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự theo Nghị định số 59/2020/NĐ-CP. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/2020/NĐ-CP đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh; đảm bảo việc phối hợp thực hiện Nghị định được thống nhất, hiệu quả trong các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tham gia thu thập, cập nhập thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan,  tổ chức,  cá nhân có liên quan tham gia thu thập, cập nhập  thông  tin về người chấp hành án, người  chấp  hành  biện pháp tư pháp; pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân theo quy định tại Điều 8 Nghị định  số 59/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của BộCông  an; phối  hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, xác minh các trường hợp có sự sai lệch về nội dung giữa dữ liệu thi hành án hình sự điện tử và hồsơ, tài liệu nghiệp vụ bằng giấy để điều chỉnh cho phù hợp.

Cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an; cung cấp thông tin về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp  hành  biện  pháp  tư pháp khi có yêu cầu  của các cơ quan, tổ chức,  cá  nhân theo quy định của Nghị định số59/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Công an. Tham mưu sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số59/2020/NĐ-CP theo quy định.

Sở Tư pháp cung cấp thông tin về tình trạng án tích của người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Quân đội nhân dân, khi có yêu cầu để cập nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Phối  hợp với Công an  tỉnh và các cơ quan liên quan rà  soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp  luật của chính quyền địa phương có liên quan nhằm phù  hợp với hệ thống pháp  luật hiện hành và Nghị định số 59/2020/NĐ-CP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về pháp nhân thương mại chấp hành  án, chấp hành biện pháp tư pháp cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Quân đội nhân dân, khi có yêu cầu, để cập nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, các cơ quan liên quan trong  thực hiện thu thập, cập  nhập thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hìn  sự thuộc Quân đội nhân dân theo Nghị định số 59/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Cục Thi hành án dân sự cung cấp thông tin về tình hình chấp hành nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự và việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp; pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp  hành biện pháp tư pháp cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Quân đội nhân dân, khi có yêu cầu, để cập nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công  an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Quân đội  nhân dân trongviệc thu thập,  cập nhập thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự của người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp; pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cung  cấp thông tin cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Quân đội nhân dân, khi có yêu cầu, để cập nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự theo quy định.

Nguồn: https://tuyenquang.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục