Hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo năm 2019

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019 - 16:47


Ngày 29/8/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 150 chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn biểu mẫu thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo.Toàn cảnh Hội nghị


Trên cơ sở tài liệu và trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp cận về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động theo quy định và hướng dẫn tín đồ thuộc tổ chức tôn giáo thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Tôn giáo

Xem tin theo ngày:   / /