,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau:

Làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến với ...