,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Chủ động, trách nhiệm

Đã thành “lệ”, mỗi khi đất nước có sự kiện chính trị quan trọng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chính trị lại giở các chiêu trò, ...

Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau: