,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Những năm gần đây, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.