,

Tôn giáo

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SNV ngày 15/2/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023. Trong tháng 3/2023, Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại điểm nhóm Tin lành Thượng Minh, Đông Đăm, Bản Túm, thôn 1A Thống Nhất, Khuổi Coòng (Làng Un) thuộc Hội thánh Tân Minh.

Tại các hội nghị, báo cáo viên của Sở Nội vụ, Công an tỉnh đã tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo và các quy định của pháp luật khác có liên quan; công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền của các hiện tượng tôn giáo mới “tà đạo, đạo lạ” cho 550 chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin lành và Nhân dân khu vực các điểm nhóm.

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền tại điểm nhóm Bản Túm, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền tại điểm nhóm Đông Đăm, xã Thượng Nông, huyện Na Hang

Báo cáo Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại nhà Văn hóa thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

Trên cơ sở những nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo và các quy định của pháp luật khác có liên quan; công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền của các hiện tượng tôn giáo mới “tà đạo, đạo lạ” các chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin lành và Nhân dân hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền của các hiện tượng tôn giáo mới “tà đạo, đạo lạ”, qua đó các chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin lành và Nhân dân biết và thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo./.

Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục