,

Thời sự - Chính trị

Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

Ngày 22/2, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản số 57-CV/BCĐ về việc triển khai, phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023. (viết tắt là Cuộc thi) trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi năm nay là sự tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022 và tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức và thành phần tham gia.

Trong năm 2022, cuộc thi đã nhận được 116.252 tác phẩm dự thi. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn các tác phẩm thuộc thể loại tạp chí và báo xuất sắc nhất để trao 12 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích; 20 tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có bài viết chất lượng tốt được trao giải triển vọng. Ban Chỉ đạo cuộc thi trao phần thưởng cho tác giả cao tuổi nhất, tác giả trẻ tuổi nhất tham gia dự thi; trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt.

Tác giả Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận giải B. Ảnh: Thanh Phúc

Tỉnh Tuyên Quang xuất sắc đoạt 5 giải. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đạt Giải tập thể xuất sắc; giải B bài “Hoà hợp, hoà giải dân tộc - Chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán của Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thanh Thuỷ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; giải B loạt bài “Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương” của nhóm tác giả: Trịnh Thủy Châu, Ma Ngọc Hưng, Dương Thanh Phúc, Báo Tuyên Quang; giải C với bài viết “Nghĩ mình phương diện quốc gia” của tác giả Mai Quang Thắng, Trường Chính trị tỉnh. Ngoài ra, tác giả Triệu Thị Bạch Vân, Trường Chính trị tỉnh đạt giải Triển vọng.

Đầu tháng 2/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức họp báo phát động Cuộc thi bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc. 

Cuộc thi khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; học viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện; giảng viên, học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng; thành viên Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ, hội viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Các tác phẩm dự thi gồm tác phẩm dạng viết và tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip. Đối với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). 

Đối với các tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi gồm 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip. 

Tác giả hoặc nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật. 

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, sáng tác lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh là đầu mối thu nhận, thẩm định và lựa chọn các tác phẩm dự thi từ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo quy điịnh.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp các tác phẩm dự thi, lập hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi, hồ sơ dự thi: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 126, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Liên hệ đồng chí Hoàng Thị Thu Trang. điện thoại: 0913.122.359). đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ gmail: luongson82@gmail.com. Điện thoại: 0975.127.282 (Đồng chí Bùi Đức Lượng).

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30/6/2023.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương (khoá XIII); hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Qua kết quả Cuộc thi triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Nguồn: http://vannghetuyenquang.vn/

Tin cùng chuyên mục