,

Ngành nội vụ

Những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ năm 2022

Năm 2022, toàn ngành Nội vụ đã không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước. Những kết quả nổi bật được Bộ Nội vụ báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ vào chiều ngày 29/12.
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị


Theo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách. Đồng thời, tập trung mạnh mẽ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao theo Chương trình công tác của Bộ Nội vụ.

Giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục

Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, đây là năm tập trung cao cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ Nội vụ. Ngay từ đầu năm, Bộ đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và ưu tiên hàng đầu nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Theo đó, toàn ngành Nội vụ đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở tham mưu, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, nổi bật là đã chủ trì xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 03 văn bản, đề án; trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XV thông qua 02 Luật và 04 Nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 06 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định và 02 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 09 Quyết định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư, 09 văn bản hợp nhất...

Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong năm 2022, ở Bộ, ngành giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục, giảm 08 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ. Điển hình là các Bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế;  ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến nay, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, các Bộ, ngành đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghiên cứu cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020) ở các Bộ, ngành, địa phương là 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021); trong đó, các Bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và từng năm, để bảo đảm đến hết năm 2026 giảm tối thiểu 5% biên chế công chức, giảm 10% số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Đồng thời, tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền bổ sung 65.980 biên chế viên chức giáo dục cho cả giai đoạn 2022-2026. Trong đó, năm học 2022- 2023 giao 27.850 biên chế viên chức giáo dục.

Quang cảnh Hội nghị


Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thăng hạng, nâng ngạch công chức, viên chức. Trọng tâm là: (1) tham mưu Chính phủ trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; (2) trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định; (3) hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét ban hành 04 Nghị định, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị; (4) đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức và giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện liên quan đến công tác tuyển dụng, đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kỷ luật, thôi việc; (5) tiếp tục nghiên cứu, thể chế hoá một số chủ trương, quy định mới của Đảng liên quan đến công tác cán bộ và nghiên cứu đề xuất một số cơ chế về thu hút, trọng dụng nhân tài; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. 

Về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, theo đó đã phân công nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng cụ thể các nội dung của chế độ tiền lương mới; đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị định và 12 Thông tư hướng dẫn thi hành. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 và giai đoạn 2023-2025, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền lộ trình triển khai thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Về xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính, Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác chính quyền địa phương, nổi bật là: (1) tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Đây là đạo Luật được đánh giá có tiến độ xây dựng và thông qua nhanh (chỉ qua 2 kỳ họp Quốc hội) và là khung khổ pháp lý để các địa phương thực hiện bài bản việc quản trị cũng như thực hiện đúng tinh thần dân chủ; (2) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; (3) tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trình Bộ Chính trị...

Về cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ thường xuyên đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực trọng tâm là: (1) rà soát, hoàn thiện thể chế về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; (2) tăng cường chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; (3) tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, quy trình, thủ tục hành chính đang cản trở sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; (4) tham mưu Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP; (5) tổ chức triển khai khoa học, công phu, chặt chẽ Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng năm 2021 (SIPAS-2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX-2021) đối với các Bộ, ngành, địa phương. Công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến rõ nét, cải cách thể chế được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả, tiếp tục cắt giảm mạnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến quốc gia…

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được chú trọng, ngày càng đi vào thực chất; thực hiện tốt công tác tham mưu, phát động các phong trào thi đua, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng tại các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, kế hoạch và phát động thi đua năm 2022; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; đôn đốc các cụm, khối thi đua ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cả nước cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật; nhiều tổ chức tôn giáo đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ, hội nghị thường niên theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và quy định của Hiến chương, Điều lệ do tổ chức tôn giáo đề ra...

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh công bố Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ


Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho 15 tập thể và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 35 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ

Tin cùng chuyên mục