,

Công chức - Viên chức

Tổ chức bồi dưỡng văn hóa công vụ, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-SNV ngày 30/4/2024 mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng; 01 lớp bồi dưỡng chuyên sâu công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng và lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng do Uỷ ban nhân dân xã làm chủ đầu tư năm 2024.

Đ/c Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng

Từ 15/5/2024 đến 17/5/2024, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị, Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khai mạc và tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng cho 142 công chức cấp huyện, cấp xã tham mưu, theo dõi về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Từ 22/5/2024 đến 24/5/2024, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị, Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khai mạc và tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng chuyên sâu công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng và lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng do Uỷ ban nhân dân xã làm chủ đầu tư năm 2024, cho 143  công chức cấp huyện, cấp xã tham mưu, theo dõi về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác bồi dưỡng đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng, công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng và lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng đội ngũ công chức cấp huyện, cấp xã theo dõi, tham mưu lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.                                     

Một số hình ảnh tại 02 lớp bồi dưỡng:

Phòng CCVC, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục