,

Tuyển dụng

16. Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
17. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê
18. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ
19. Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
20. Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
21. Thông báo kết quả trúng tuyển công chức năm 2020 của Sở Nội vụ
22. Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức điều chỉnh, bổ sung Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
23. Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức về chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng; triệu tập thí sinh dự thi và danh mục tài liệu ôn tập
24. Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
25. Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức năm 2020
26. Thông báo nội dung hướng dẫn ôn tập và triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức năm 2020
27. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức năm 2020
28. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển công chức năm 2020
29. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 (UBND tỉnh)
30. Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh.