,

Phổ biến pháp luật

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020), nhằm tuyên truyền lịch sử, diễn biến, nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; tôn vinh, tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.