,

Phổ biến pháp luật

Nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam 2018

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội ...