,

Phổ biến pháp luật

Nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam 2018

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, năm 2018 lấy nội dung “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” làm chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11. Thời gian diễn ra các hoạt động cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó tập trung vào 2 tháng 10 và 11, cao điểm từ 5/11/2018 đến 11/11/2018.

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng diễn ra tại các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung vào 2 nội dung trọng tâm là công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật. Đối với nội dung thứ nhất, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức, bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Về nội dung thứ hai, tập trung vào các nhóm vấn đề: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội… Thông tin về các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục